Usługi

W niemal każdej kwestii prawnej dotyczącej przedsiębiorstw istnieje wspólny grunt dla finansów i prawa, a my jesteśmy głęboko przekonani, że skuteczne połączenie obu tych czynników jest kluczowym elementem sukcesu. Wykorzystując naszą praktyczną wiedzę w zakresie finansów oraz zrozumienie realiów rynkowych wspieramy kancelarie prawne i ich klientów w ochronie oraz rozwoju ich działalności.

Spory sądowe i arbitrażowe

Doradztwo procesowe / doradztwo finansowe w zakresie strategii procesowejDoradztwo finansowe w zakresie strategii procesowej może być bardzo ważnym elementem rozwiązywania sporów zarówno dla prawników, jak i ich klientów. W ramach doradztwa procesowego nasi eksperci pomagają prawnikom w identyfikacji i analizie faktycznych okoliczności sprawy, wskazując na kluczowe kwestie finansowe wpływające na kwotę roszczenia i identyfikując potencjalne zagrożenia i słabości stanowiska klienta. Dodatkowo, analizujemy i podsumowujemy stanowisko strony przeciwnej i jej podejście do kalkulacji wartości roszczenia, wspieramy pełnomocników w opracowaniu teorii szkody, przygotowaniu zeznań i pytań do świadków, opracowaniu strategii oraz ocenie możliwości ugodowych.

Usługi te mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb doradców prawnych oraz klienta i mogą być świadczone doraźnie lub w ramach stałego wsparcia. Mają one na celu zwiększenie szans na pozytywne zakończenie sporu i dostarczenie klientowi kompleksowych usług najwyższej jakości.

Szacowanie wartości szkodyKalkulacja wartości szkody jest kluczowym elementem rozwiązywania sporów, który dostarcza wartościowych informacji na temat finansowego wpływu sporu na przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. Usługi te są szczególnie przydatne dla prawników i klientów w złożonych sporach gospodarczych lub postępowaniach, w których najistotniejsze znaczenie mają skutki finansowe kwestionowanych zdarzeń. Jako eksperci finansowi zapewniamy profesjonalne podejście do kwantyfikacji szkody i oceny finansowego wpływu domniemanego wykroczenia pozwanego na biznes lub finanse osobiste powoda.

Wspieramy prawników i klientów w opracowywaniu dokładniejszych, opartych na dowodach szacunkach szkód, ocenie finansowej opłacalności i wykonalności ugody oraz skuteczniejszym przygotowaniu się do procesu sądowego lub postępowania arbitrażowego. Profesjonalna, oparta na merytorycznych przesłankach kalkulacja wartości szkody może pomóc klientom w osiągnięciu sprawiedliwego i uczciwego rozwiązania ich sporu przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka finansowego.

Opinie eksperckieNiezależne opinie eksperckie są nieodzownym narzędziem dla prawników i klientów zaangażowanych w postępowania sądowe lub arbitrażowe. Opinie ekspertów finansowych pozostają szczególnie ważne w sprawach, w których występują złożone kwestie finansowe, takie jak spory po-transakcyjne związane z fuzjami i przejęciami, naruszenia umowy, nadużycia finansowe czy też spory dotyczące własności intelektualnej. Opinie te przedstawiają obiektywną i bezstronną analizę skutków finansowych sporu, a dzięki skupieniu na szczegółach mogą stanowić czytelny i przejrzysty dokument dla sądu lub arbitrów, pomocny w zrozumieniu mocnych i słabych stron stanowisk stron i w podejmowaniu świadomych decyzji, opartych na wiarygodnych danych. Opinie ekspertów finansowych mogą być również wykorzystywane w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych jako dowód, wzmacniając argumentację strony i zwiększając szanse osiągnięcia korzystnego wyroku.

Jako niezależni eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie finansów, transakcji i rachunkowości, zapewniamy bezstronne spojrzenie na omawiane kwestie finansowe. Nasze ekspertyzy przedstawiają rzetelną i obiektywną ocenę wartości szkody, wspierając sąd lub trybunał w podjęciu uczciwej i sprawiedliwej decyzji dotyczącej wysokości odszkodowania.

Zeznania biegłychZaangażowanie dobrze przygotowanego i wiarygodnego eksperta do zeznawania w sądzie lub przed trybunałem arbitrażowym ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pomyślnego wyniku w każdym postępowaniu spornym. Zeznanie biegłego może być istotnym czynnikiem decydującym o wyniku sprawy, ponieważ zapewnia wiarygodną i bezstronną analizę złożonych kwestii, w których sędzia, arbiter lub ława przysięgłych mogą nie mieć specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia.

Jako biegli z zakresu finansów zeznajemy jasno i wiarygodnie na temat kwestii takich jak szkody finansowe, straty ekonomiczne, wycena przedsiębiorstw czy wycena aktywów, przedstawiając ważne dowody na poparcie stanowiska strony i zwiększając jej szanse na korzystną ugodę lub werdykt.

Przygotowanie do rozprawOprócz przygotowywania opinii eksperckich i zeznawania w sądzie lub arbitrażu, pomagamy w przygotowaniu świadków do zeznań lub przesłuchania. Nasza wiedza ekspercka może być przydatna aby upewnić się, że świadkowie są dobrze przygotowani i są w stanie skutecznie przedstawić finansowe aspekty sprawy.

Wspieramy naszych klientów poprzez przegląd dokumentów finansowych, aby upewnić się, że świadkowie mają pełne zrozumienie faktów i mogą pewnie i wiarygodnie odpowiadać na pytania strony przeciwnej podczas przesłuchania. Identyfikujemy potencjalne słabe punkty w zeznaniach świadków lub analizie finansowej i pomagamy przygotować odpowiedzi na potencjalne pytania przeciwników procesowych. Udzielamy wskazówek, jak odpowiadać na trudne pytania w zwięzły i zrozumiały sposób. W razie potrzeby możemy również przeprowadzić próbne przesłuchania ze świadkami, aby pomóc im nabrać pewności siebie i przygotować się do właściwego przesłuchania.

Doradztwo w sprawach cywilnych i karnychOprócz analizy danych finansowych, pomocy w procesie ujawniania informacji i zeznań biegłych, eksperci finansowi mogą zapewnić cenną pomoc pełnomocnikom zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych, poprzez podsumowanie w jasny i zrozumiały sposób kluczowych aspektów finansowych i argumentów stron, a w konsekwencji przedstawienie sądowi czytelnego obrazu sprawy. W tonach dokumentów przedkładanych sądom w każdym niemal postępowaniu istotne może okazać się wyłuskanie i podkreślenie kluczowych kwestii, które mają znaczenie dla sprawy.

Zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych pomagamy zespołom prawnym poruszać się w złożonych kwestiach finansowych i przedstawiać je w sądzie w zwięzły i spójny sposób. Wykorzystujemy elementy graficzne i banery, aby podkreślić istniejące związki przyczynowe i najważniejsze konkluzje. Podsumowujemy wnioski w formie streszczeń i konspektów.

W sprawach karnych pomagamy obrońcom w ocenie finansowych aspektów sprawy i jeśli to możliwe, dostarczamy zeznania biegłych w celu podważenia argumentów oskarżyciela.

Mediacja

Wspólny niezależny ekspertCzęsto wskazany już w umowie kupna-sprzedaży udziałów (SPA), wspólnie wybrany niezależny ekspert powoływany jest zgodnie przez strony a jego główną rolą jest dostarczanie bezstronnych opinii na temat konkretnych ewentualnych kwestii spornych.

Zakres naszych usług jako wspólnego niezależnego eksperta finansowego koncentruje się na takich elementach, jak zdarzenia jednorazowe i nadzwyczajne, klauzule dotyczące odroczonej płatności („earn-out”), nieprawidłowości księgowe, wycena aktywów, ustalenie ceny wykonania opcji czy ocena wartości szkody. Identyfikujemy i analizujemy odpowiednie dokumenty źródłowe oraz wydajemy opinie, które mogą ostatecznie doprowadzić do bardziej wydajnego i skutecznego rozwiązania sporu .

Niezależna analiza finansowaNiezależna analiza finansowa może być bardzo pomocna i skuteczna w mediacji, gdyż zapewnia bezstronną i obiektywną ocenę dyskutowanych kwestii spornych co merytorycznie wspiera prowadzone w ramach mediacji negocjacje ugodowe.

W sprawach dotyczących naruszenia umowy lub innych rodzajów szkód finansowych, wspieramy mediatorów i strony, dokonując kalkulacji poniesionych szkód i przedstawiając obiektywną opinię dotyczącą wartości ewentualnego odszkodowania. W sprawach dotyczących transakcji lub inwestycji, nasza niezależna analiza finansowa może obejmować przeprowadzenie badania due diligence i dostarczenie bezstronnej oceny sytuacji finansowej spółki będącej celem przejęcia lub inwestycji.

Analiza danych i analizy śledcze

Wizualizacja danych i raportowanieWizualizacja danych to sztuka prezentowania danych w formie graficznej, która jest łatwa do zrozumienia i interpretacji. Jest to niezbędne narzędzie do raportowania danych, ponieważ pomaga przekazywać złożone informacje w zwięzły i atrakcyjny wizualnie sposób. Wizualizacja danych ma kluczowe znaczenie dla firm, analityków i prawników w celu identyfikacji trendów, wzorców lub wartości nietypowych oraz generowania spostrzeżeń, które nie są jednoznacznie widoczne w surowych danych źródłowych.

Skuteczne raportowanie danych to nie tylko prezentacja danych, ale także ich analiza i podsumowanie w formie spójnej historii, która przekazuje spostrzeżenia, zalecenia i wnioski. Wizualizacja pomaga stworzyć narrację, która łączy dane z szerszym kontekstem, ułatwiając interesariuszom zrozumienie i podejmowanie decyzji na podstawie przedstawionych informacji.

Przekształcamy duże tabele Excela i inne zestawy danych w inteligentne i interaktywne wykresy, które mogą szybko i łatwo dostarczyć odpowiedzi na pytania stawiane podczas dyskusji biznesowej, negocjacji lub rozprawy sądowej.

Świadome podejmowanie decyzjiPodejmowanie decyzji w oparciu o dane to profesjonalny proces podejmowania decyzji bazujący na analizie danych, a nie intuicji czy przeczuciach. Takie podejście zmniejsza ryzyko podejmowania decyzji w oparciu o uprzedzenia lub niekompletne informacje. Umożliwia organizacjom podejmowanie świadomych decyzji opartych na dowodach empirycznych i obiektywnej analizie, co prowadzi do lepszych wyników i wyższej wydajności.

Podejście to staje się coraz bardziej popularne w biznesie, ponieważ dostępność danych i postęp technologiczny ułatwiają gromadzenie, przechowywanie i analizowanie dużych ilości informacji. Wspieramy naszych klientów biznesowych, ale także sądy, arbitrów i prawników, gromadząc i analizując odpowiednie dane, wykorzystując narzędzia statystyczne i analityczne do wyciągania wniosków oraz przedstawiając te wnioski w formie podsumowań w celu wsparcia procesu świadomego podejmowania decyzji.

Modelowanie predykcyjne i prognozowanieModelowanie predykcyjne i prognozowanie to techniki wykorzystywane do analizy danych historycznych i przewidywania przyszłych wyników. Modelowanie predykcyjne polega na budowaniu modeli statystycznych, które można wykorzystać do przewidywania przyszłych zdarzeń lub zachowań na podstawie danych z przeszłości. Technika ta jest szeroko stosowana w różnych branżach, w tym w finansach. Z kolei prognozowanie to metoda wykorzystywana do ekstrapolacji trendów wynikających z danych historycznych przy uwzględnieniu informacji znanych na moment sporządzania prognoz. Prognozowanie jest powszechnie stosowane w biznesie do przewidywania sprzedaży, stóp wzrostu lub marż.

W ValueMind, wspieramy klientów w przygotowaniu modeli finansowych, które pozwalają im przewidywać przyszłe trendy i podejmować świadome decyzje w oparciu o dostępne dane, co prowadzi do lepszego planowania, zwiększonej wydajności i lepszych wyników biznesowych.

W kontekście rozwiązywania sporów modelowanie predykcyjne i prognozowanie mogą być wykorzystywane np. do weryfikacji i uzasadnienia założeń biznesowych dla potrzeb szacowania utraconych zysków.

Dochodzenia w sprawie nadużyć finansowychDochodzenia w sprawie nadużyć finansowych są prowadzone w celu wykrycia nieuczciwych lub nieetycznych praktyk w organizacji. Dochodzenia te zazwyczaj obejmują badanie dokumentacji finansowej, transakcji i innych istotnych danych w celu zidentyfikowania nieprawidłowości lub nieuczciwych działań, takich jak defraudacja, pranie pieniędzy lub wykorzystywanie informacji poufnych. Proces dochodzenia może obejmować wywiady z pracownikami, interesariuszami i innymi stronami zaangażowanymi w domniemane wykroczenia. Wykorzystujemy również techniki analiz śledczych, aby dostarczać dowody wykroczeń finansowych.

Dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania integralności systemu finansowego i ochrony interesów inwestorów i innych zainteresowanych stron. Pomagają również organizacjom zidentyfikować słabe punkty w ich wewnętrznych systemach kontrolnych i podjąć kroki w celu zapobiegania przyszłym przypadkom nadużyć finansowych.

W kontekście sporów ostatecznym celem takich dochodzeń jest wykrycie wszelkich oszustw lub innych wykroczeń, zebranie dowodów i pociągnięcie do odpowiedzialności osób zaangażowanych w takie działania.

Wyceny i modelowanie biznesowe

Wyceny transakcyjneWycena na potrzeby transakcji to proces określania wartości spółki lub składnika aktywów, który jest kupowany lub sprzedawany w ramach transakcji. Bazę do wyceny stanowi zwykle wiele czynników, w tym historyczne wyniki finansowe spółki lub aktywów, otoczenie konkurencyjne, trendy branżowe czy warunki gospodarcze. Wyceny mogą być przeprowadzane przy użyciu różnych metod, w tym metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych, mnożników rynkowych czy metod majątkowych, opartych na istniejącej bazie aktywów. Proces wyceny ma kluczowe znaczenie dla fuzji i przejęć, ponieważ pomaga kupującym i sprzedającym negocjować cenę transakcji. Wiarygodna wycena transakcyjna, oparta na przemyślanych i uzasadnionych założeniach ułatwia merytoryczną dyskusję i pomaga w zapewnieniu osiągnięcia przez obie strony pożądanych wyników, co w konsekwencji minimalizuje ryzyko przyszłych sporów.

Alokacja ceny nabyciaObowiązek dokonania alokacja ceny nabycia (ang. Purchase price allocation - PPA) wynika wprost z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 3) i dotyczy transakcji fuzji i przejęć. W świetle MSSF3 kupujący ma obowiązek przypisania ceny nabycia spółki do posiadanych przez nią, możliwych do zidentyfikowania, rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Celem procesu PPA jest określenie wartości godziwej nabytych aktywów i przejętych zobowiązań spółki na dzień transakcji, ich prawidłowe odzwierciedlenie w bilansie spółki przejmującej oraz obliczenie wynikającej z transakcji wartości firmy (tzw. goodwill lub badwill). Alokacja ceny nabycia opiera się na wartości godziwej każdego składnika aktywów i zobowiązań i może obejmować takie pozycje jak znak towarowy, własność intelektualna lub relacje z klientami. Dokładne przypisanie ceny nabycia jest ważne dla celów sprawozdawczości finansowej i podatkowej, ponieważ może mieć wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe i zobowiązania podatkowe spółki przejmującej.

Fairness OpinionsOpinie dotyczące godziwości ceny („Fairness opinions”) to raporty sporządzane przez ekspertów finansowych w celu zapewnienia niezależnej i obiektywnej oceny uczciwości transakcji finansowej. Są one zwykle wykorzystywane w przypadku przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych, wezwań do sprzedaży akcji, wykupów lewarowanych i innych transakcji, w których występuje potencjalny konflikt interesów pomiędzy zaangażowanymi stronami. W opinii dokonuje się oceny godziwości warunków transakcji z finansowego punktu widzenia dla wszystkich zaangażowanych stron, w tym akcjonariuszy, obligatariuszy i innych interesariuszy. Opinia opiera się na dogłębnej analizie odpowiednich danych finansowych i ekonomicznych i jest wykorzystywana przez zarządy i innych decydentów w celu oceny, czy planowana transakcja leży w najlepszym interesie spółki i wszystkich zainteresowanych stron.

Wyceny przedsiębiorstwWycena przedsiębiorstwa obejmuje określenie wartości przedsiębiorstwa w oparciu o jego wyniki finansowe, trendy rynkowe, konkurencję i inne czynniki. Zazwyczaj uwzględnia zarówno czynniki ilościowe, jak i jakościowe, w celu uzyskania szacunkowej wartości firmy jako całości. W zależności od celu wyceny, istnieją różne standardy wartości, które mogą być stosowane (w tym np. wartość likwidacyjna, wartość inwestycyjna, wartość godziwa lub wartość rynkowa), a także różne metody wyceny dostępne dla wyceniającego w ramach różnych podejść (np. podejścia dochodowego, podejścia rynkowego lub podejścia kosztowego).

Wspieramy naszych klientów w określaniu odpowiedniego podejścia, metody i standardu wartości oraz przygotowywaniu wycen przedsiębiorstw dla celów fuzji i przejęć, celów podatkowych, księgowych / sprawozdawczych, regulacyjnych, pozyskiwania funduszy, restrukturyzacji lub planowania i zarządzania majątkiem.

Wycena wartości niematerialnych i prawnychWycena wartości niematerialnych i prawnych to proces określania wartości aktywów nie mających postaci fizycznej, takich jak marka / znak towarowy, relacje z klientami, oprogramowanie, know-how, portfel zamówień czy inne zastrzeżone informacje.

Proces wyceny wartości niematerialnych i prawnych obejmuje identyfikację i analizę różnych czynników, które mają wpływ na ich wartość. Istotna jest w tym przypadku ocena przydatności danego składnika aktywów, poziomu wyłączności i zakresu ochrony prawnej. Dodatkowo, pod uwagę brane są również czynniki rynkowe, takie jak trendy branżowe i otoczenie konkurencyjne.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych jest niezbędna przedsiębiorstwom, które chcą chronić i monetyzować swoją własność intelektualną oraz zrozumieć jej prawdziwą wartość i potencjał do generowania przychodów w przyszłości. Wycena wartości niematerialnych odgrywa również kluczową rolę w sprawozdawczości finansowej, fuzjach i przejęciach oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Dokładna wycena wartości niematerialnych i prawnych pomaga firmom podejmować świadome decyzje inwestycyjne, chroni ich prawa własności intelektualnej i stanowi podstawę do negocjowania umów licencyjnych lub partnerskich.

Wycena środków trwałychŚrodki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe, które spółka wykorzystuje w swojej działalności, takie jak budynki, grunty, maszyny, urządzenia i pojazdy. Wycena środków trwałych polega na określeniu ich godziwej wartości rynkowej, która odzwierciedla szacunkową cenę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać sprzedany pomiędzy zainteresowanym nabywcą a zainteresowanym sprzedawcą w transakcji odbywającej się na warunkach rynkowych. Uwzględnia ona takie czynniki jak wiek określonego składnika aktywów, jego stan techniczny, bieżącą sytuację rynkową oraz zdolność do generowania przepływów pieniężnych. Wycena środków trwałych zapewnia wiarygodne oszacowanie wartości składnika aktywów na danym rynku w określonym momencie w czasie.

Wycena środków trwałych może być przeprowadzona różnymi metodami, w podejściu kosztowym, dochodowym lub rynkowym. Podejście kosztowe polega na określeniu kosztu odtworzenia składnika aktywów, podczas gdy podejście dochodowe uwzględnia oczekiwane przepływy pieniężne generowane przez składnik aktywów w okresie jego ekonomicznej użyteczności. Podejście rynkowe polega na porównaniu wartości składnika aktywów z cenami podobnych aktywów na aktywnym rynku.

Wycena środków trwałych ma istotne znaczenie dla celów sprawozdawczości finansowej i podatkowej oraz ochrony ubezpieczeniowej. Zapewnia również wgląd w ogólną kondycję finansową firmy i pomaga w podejmowaniu decyzji związanych z wydatkami kapitałowymi i możliwościami inwestycyjnymi.

Wyceny determinowane przepisami prawaW pewnych sytuacjach konieczność określenia wartości przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składnika aktywów wynika wprost z przepisów prawa i obowiązujących regulacji. W przypadku reorganizacji lub restrukturyzacji firmy, przygotowywania planu połącznia lub planu podziału, podwyższenia kapitału zakładowego, przymusowego wykupu udziałowców mniejszościowych lub emisji obligacji, kodeks handlowy często wymaga zastosowania wartości rynkowej i sporządzenia potwierdzającej ją wyceny. Podobnie, w przypadku np. funduszy inwestycyjnych, prawo nakłada obowiązek okresowej kalkulacji i publikacji aktualnej wartości posiadanych aktywów czy certyfikatów inwestycyjnych.

Wyceny determinowane przepisami prawa są niezbędnym elementem wywiązywania się przez spółki z ich prawnych zobowiązań. Pozwalają one uniknąć lub ograniczyć potencjalne ryzyko prawne, finansowe i reputacyjne.

Modelowanie biznesoweModelowanie biznesowe to proces tworzenia matematycznej reprezentacji firmy w celu określenia oczekiwanych wyników jej działalności i identyfikacji obszarów wymagających poprawy. Obejmuje ono analizę działalności firmy, kluczowych wskaźników efektywności (KPI), historycznych wyników finansowych oraz bieżących i oczekiwanych warunków rynkowych w celu opracowania modelu predykcyjnego, który można wykorzystać do symulacji różnych scenariuszy i wyników.

Elastyczny i dobrze zaprojektowany model biznesowy może pomóc firmom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących alokacji zasobów, planowania strategicznego i zarządzania ryzykiem. Zapewnia wgląd w finansowy i operacyjny wpływ różnych strategii biznesowych i ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania i kontrolowania działalności.

W ramach ValueMind przygotowujemy modele biznesowe dla klientów, które mogą być wykorzystywane dla różnych celów, w tym np. na potrzeby budżetowania, pozyskiwania finansowania, podejmowania decyzji inwestycyjnych i doskonalenia procesów biznesowych. Model biznesowy może być ważnym narzędziem dla firm, które chcą zoptymalizować swoje działania, obniżyć koszty i poprawić wyniki finansowe.

ValueMind Sp. z o.o.
Al. Wilanowska 325/3, 02 – 665 Warszawa
KRS 0000802743 | NIP 5213875707